12, జులై 2018, గురువారం

తెలుగు ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాటు - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు

యువజన పర్యాటక భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఉత్తర్వు సంఖ్య 40 తేదీ 10.7.2018